ارسال مقالات از طریق سایت کنگره
1398/12/24

با توجه به تعویق کنگره و تمدید مهلت ارسال مقالات، به استحضار پژوهشگران گرامی میرساند که میتوانند از طریق سایت کنگره نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.