محورهای کنگره

 شتر در دین، ادبیات و دیرینه‌شناسی

مطالعات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، امنیتی ورزشی و اکو توریسم شتر

شترداری سنتی، مشارکت مردمی، دانش بومی، مرتع، محیط‌زیست و منابع طبیعی

توسعه شترداری نیمه‌صنعتی، اقتصادی کردن شترداری، محصولات، بازاریابی، سرمایه‌گذاری و ساماندهی قوانین

شترداری نوین، تغذیه، تولیدمثل و اصلاح نژاد شتر

فرآورده‌های شتر و استفاده از آن‌ها در علوم مختلف

تحقیقات علوم پایه و علوم پزشکی

بهداشت، پیشگیری و بیماری‌های شتر (عفونی، متابولیک، ژنتیک، اپیدمیولوژی و سایر)

واکسن، ایمونولوژی، فرآورده‌های بیولوژیک و بیوتروریسم